Bilimsel Yayınlar

 • Akciğer Nakli Hastalarında Erken Böbrek Hasarı İnsidansı: Tek Merkez Deneyimi
  Balcı MK, Vayvada M, Saltürk C, Kutlu CA, Arı E
  Transplant Proc. 2017 Nisan 49(3):593-8
 • Akciğer Nakli Adaylarında Pulmoner Hipertansiyonun Değerlendirilmesi: Doppler Ekokardiyografinin Sağ Kalp Kateterizasyonu ile Korelasyonu
  Balcı MK, Arı E, Vayvada M, Saltürk C, Aşıcıoğlu E, Kahveci G, Akbal OY, Kutlu CA
  Transplant Proc. 2016 Ekim 48(8):2797-802
 • Akciğer Nakli Adaylarında Osteoporoz: 6-Yürüme Testi ve Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi
  Balcı MK, Arı E, Vayvada M, Saltürk C, Aşıcıoğlu E, Yeğinsu A, Kutlu CA
  Transplant Proc. 2016 Temmuz-Ağustos 48(6):2147-51
 • Uzun Süreli Hava Sızıntısını Önlemek İçin Sıyırma; Geçmişte Gelecek Var mı?
  Akın O, Taşçı E, Ürek S, Olgaç G, Kutlu CA
  Torak Kardiyovasküler Cerrahi. 2011 Aralık;59(8):470-4. Epub 2011 29 Mart.
 • Pulmoner Hipertansiyonda Transplantasyon
  Kutlu CA
  Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Eylül;10 Ek 2:39-41. doi: 10.5152/akd.2010.129. Gözden geçirmek. Türkçe.
 • Talk Plöredezi ve Tek Taraflı Akciğer Hacim Küçültme Cerrahisi Sonrası Bilateral Pnömotoraksın Yönetimi
  Akın O, Taşçı E, Olgaç G, Kutlu CA.
  Etkileşim Kardiyovasküler Göğüs Cerrahisi. 2010 Mayıs;10(5):830-2. Epub 2010 1 Şubat.
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgularında Nodal Yayılımın Değerlendirilmesinde Entegre Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
  Taşçı E, Tezel C, Orki A, Akın O, Falay O, Kutlu CA
  Etkileşim Kardiyovasküler Göğüs Cerrahisi. 2010 Şubat;10(2):200-3. Epub 2009 19 Kasım
 • Plevra Hastalıklarının Tanısında Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
  A Orki, AE Taşçı, O Akın, S Ürek, CA Kutlu
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı 2009 Haziran;57(4):217-21. Epub 2009 20 Mayıs
 • Posterior Mediastende Malign İnvaziv Timoma (Olgu sunumu)
  A Orki, S Patlakoğlu, C Tahaoğlu, CA Kutlu
  Göğüs Cerrahisi Annals 2009 Nis;87(4):1274-5
 • Bronkoplevral Fistül Kapatmada Yeni Bir Teknik: Kum Saati Şekilli Stent (Kısa İletişim)
  CA Kutlu, S Patlakoğlu, AE Taşçı, O Kapıcıbaşı
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2009 Ocak;137(1):e46-7
 • Üst Hava Yolu Darlıklarında Latero-lateral Slayt Trakeoplasti: 8 yıllık takip
  AE Taşçı, H. Çiftçi, F Periovi, CA Kutlu
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2009 Ocak;137(1):e44-6
 • Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Drenajın Çıkarılmasında Sıvı Miktarı Gerçekten Önemli mi? (Editöre mektup)
  A Özdemir, AK Mısırlıoğlu, CA Kutlu
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2008 Ağustos;136:535-6
 • Akciğer Glomus Tümörü İçin Sleeve Orta Lobektomi (Olgu sunumu)
  S Güngör, S Bilgin, A Baran, A Yılmaz, H Çiftçi, CA Kutlu
  Amerikan Vaka Raporu Dergisi 2008 Haziran;9:292-294
 • Pnömonektomi Sonrası Spontan Pnömotoraksta Video Yardımlı Torakoskopi
  AE Taşçı, A Orki, G Olgaç, CA Kutlu
  Kalp, Akciğer ve Dolaşım 2008 Mayıs;28
 • Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Mediastinal Haritalama
  O Falay, CA Kutlu
  Göğüs Cerrahisi Annals 2008 Nis;85(4):1457
 • Sürekli Sütür Tekniği ile Uçtan Uca Bronş Anastomozu (Kısa iletişim)
  AE Taşçı, A Orki, CA Kutlu
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2008 Mar;135(3):708-9
 • Plevra Kondromu
  H Eryiğit, R Baran, CA Kutlu
  Asya Kardiyo-Torasik Cerrahi Yıllıkları 2008 Ocak;16(1):90
 • Postpnömonektomi Alanında Yassı Hücreli Karsinom (Olgu sunumu)
  A Orki, S Ürek, S Patlakoğlu, EA Taşçı, CA Kutlu
  Göğüs Cerrahisi Annals 2008 Ocak;85(1):333-4
 • Edinsel Bronko-safra Fistülünün Yönetimi: 3 Vaka Raporu ve Literatür Taraması
  H Eryiğit, S Ürek, Sertaş, M Kurttepe CA Kutlu
  Kalp ve Göğüs Cerrahisi Dergisi 2007 Aralık 3;2(1):52
 • Pulmoner Sekestrasyonu Taklit Eden Dev Karsinoid Tümör (Olgu sunumu)
  G Olgaç, F Peirovi, A Yılmaz, CA Kutlu
  Göğüs Cerrahisi Annals 2007 Ekim;84(4):1375-6
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Elektif Pnömonektomi: Erken Operatif Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler.
  YA Karamustafaoğlu, G Hacıibrahimoğlu, M Fazlıoğlu, A Ölçmen, CA Kutlu, A Gürses, MA Bedirhan
  Acta Chir Belg. 2006 Eylül-Ekim;106(5):550-3
 • Spontan Pnömotoraksta Tüp Torakostomi Sırasında Antibiyotiğe Gerek Yok: Gözlemsel Bir Vaka Çalışması
  G Olgaç, Ü Aydoğmuş, L Mulazımoğlu, CA Kutlu
  Kalp ve Göğüs Cerrahisi Dergisi 2006; 13;1:43
 • Lobar Torsiyonunu Önlemek İçin Plevral Flep: Yeni Bir Teknik (Nasıl Yapılır)
  CA Kutlu, G Olgaç
  Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Dergisi 2006; 30(6):943-4
 • Komple Rezeksiyon Tanımı KHDAK'nin Cerrahi Yönetimini Nasıl Gerçekleştirir? (Kısa iletişim)
  CA Kutlu, G Olgaç
  İnteraktif KardiyoDamar ve Göğüs Cerrahisi 2006;5:643-45
 • İzole Travmatik Hemotoraksa Klinik Yaklaşım
  L Cansever, G Hacıibrahimoğlu, CA Kutlu, MA Bedirhan
  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2005 Ekim;11(4):306-309
 • Tüberküloza Bağlı Ampiyem ve 'Çökmüş Akciğer' Tedavisinde Karar Verme (Editöre Cevap)
  G Olgac, CA Kutlu
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2005 Ekim;53(5):318-20
 • Evre 3 Ampiyemli Hastalarda VATS Dekortikasyonu (Nasıl Yapılır)
  G Olgac, M Fazlıoğlu, CA Kutlu
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi 2005 Ekim;53(5):318-20
 • Tüberküloza Bağlı Ampiyem ve 'Akciğer Çökmesi'nin Yönetiminde Karar Verme
  G Olgaç, MA Yılmaz, G Ortaköylü, CA Kutlu
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2005 Temmuz;130(1):131-5
 • Birinci Kaburganın Posterior Yaklaşımla Bölünmesi İçin Hızlı Bir Teknik (Nasıl Yapılır)
  CA Kutlu, G Olgaç
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi 2005 Haz;53(3):191-3
 • Laktat Dehidrojenaz Düzeyi Gerçekten KHDAK İçin Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Diğer Komorbid Parametrelere Göre Pulmoner Morbiditenin Güvenilir Bir Belirleyicisi midir? (Editöre mektup)
  G Olgaç, A Ölçmen, CA Kutlu
  Avrupa Kardiyo-Torasik Cerrahi Dergisi 2005 Nis;27(4):732-3
 • Tam Rezeksiyon Görünümünden In-situ Karsinoma (Editöre Mektup)
  CA Kutlu, N Ürer, G Olgaç
  Akciğer Kanseri 2004 Aralık:46(3);383-5
 • Toraks Çıkışında İatrojenik Damar Yaralanmasının Tedavisinde Acil Kısmi Sternotomi: İki Olgunun Sunumu (Olgu sunumu)
  T Özalp, L Özçelik, A Çelik, İS Yıldırım, CA Kutlu, MA Bedirhan
  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2004 Temmuz: 10(3):205-7
 • Genişletilmiş Servikal Mediastinoskopinin Geç Komplikasyonu (Olgu sunumu)
  G Hacıibrahimoğlu, A Çevik, MA Bedirhan, CA Kutlu
  Kanada Cerrahi Dergisi 2004 Haziran;47(3):223-4.
 • Tekrarlayan Akciğer Kanserinde Yeniden Servikal Mediastinoskopi (Olgu sunumu)
  O Cankurtaran, G Olgaç, CA Kutlu
  Hindistan Göğüs ve Kardiyovasküler Cerrahi Dergisi 2004 Nisan-Haziran;20(2):91-2
 • Şilotoraks; KHDAK'li Hastalarda Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Nadir Bir Komplikasyon
  CA Kutlu, A Sayar, G Olgaç, H Akın, A Ölçmen, MA Bedirhan, A Gürses
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi 2003 Aralık;51(6):342-5
 • Pnömonektomi Sonrası Akut Akciğer Hasarı ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (Editöre Mektup)
  CA Kutlu
  Avrupa Kardiyo-Torasik Cerrahi Dergisi 2003 Eylül;24(3):469-70
 • Elektif Göğüs Cerrahisinde Antibiyotik Profilaksisi: Sefuroksim ve Sefepim
  A Turna, CA Kutlu, T Özalp, A Karamustafaoğlu, L Mülazimoğlu, MA Bedirhan
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi 2003 Nis;51(2):84-88
 • Akciğer Hidatik Kistlerinin Cerrahi Tedavisi; Kappitonaj gerekli mi?
  A Turna, MA Yılmaz, G Hacıibrahimoğlu, CA Kutlu, MA Bedirhan
  Göğüs Cerrahisi Yıllıkları 2002 Temmuz;74(1):191-5
 • Trakeobronkopati Osteokondroplastika Tedavisinde Modifiye Slayt Trakeoplasti (Olgu sunumu)
  CA Kutlu, A Yeğinsu, T Özalp, R Baran
  Avrupa Kardiyo-Torasik Cerrahi Dergisi 2002 Ocak;21(1):140-2
 • Primer Akciğer Tümörlerinde Medyan Sternotomi (Editöre Mektup)
  CA Kutlu, K Hassan, J Zacharias
  Göğüs Cerrahisi Yıllıkları 2001 Eylül;72(3):982-4
 • Torasik Tümörlerde PET Taramasıyla Erken Deneyim
  CA Kutlu, U Pastorino, M Maisey, P Goldstraw
  Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2001 Haziran;42(3):403-10
 • Standart ve Lateral Kas Koruyucu Torakotomi Sonrası Omuz Kuşağı Gücü
  CA Kutlu, H Akın , A Ölçmen, U Biliciler, A Kayserilioğlu, M Ölçmen
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi 2001 Nis;49(2):112-5
 • Pulmoner Rezeksiyon Sonrası Akut Akciğer Hasarı ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
  CA Kutlu, E Williams, TW Evans, U Pastorino, P Goldstraw
  Göğüs Cerrahisi Yıllıkları 2000 Şubat;69(2):376-80
 • Komple Rezeksiyon: Evet mi Hayır mı? (Editöre mektup)
  CA Kutlu, A Sayar, M Metin
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2000 Ocak;119(1):193-4
 • Konjenital Huni Şeklindeki Trakeal Stenoz Tedavisinde Slide Trakeoplasti: İlk Vakanın Geç Sonucu. (Editöre mektup)
  CA Kutlu, P Goldstraw
  Avrupa Kardiyo-Torasik Cerrahi Dergisi 1999 Temmuz;16(1):98-9
 • Sürekli Anastomozlu Trakeo-Bronşiyal Sleeve Rezeksiyonları. Yüzlerce Ardışık Dava
  CA Kutlu, P Goldstraw
  Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1999 Haziran;117(6):1112-7
 • Superior Sulkus Tümörleri (Editöre Mektup)
  CA Kutlu, M Metin, A Sayar
  Göğüs Cerrahisi Yıllıkları 1998 Aralık;66(6):2160-1
 • Mediastinal Lavaj Sitolojisi: KHDAK'li Hastalarda Mantıklı Bir Fikir mi?
  A Sayar, CA Kutlu, A Ölçmen, H Akın, H Gülec, M Ölçmen
  Bildiri Kitabı, 6. Avrupa Genel Göğüs Cerrahisi Konferansı, Portoroz-Slovenya 1998
 • KHDAK'de PET Taramasının Seçici Kullanımı
  CA Kutlu, U Pastorino, M Maisey, P Goldstraw
  Akciğer Kanseri 1998 Eylül;21(3):177-84
+90 546 175 54 18
mektuptelefon ahizesiharita işaretçisigeçmekMenü Linkedin Facebook pinterest Youtube rss heyecan instagram facebook-boş rss-boş Linkedin-boş pinterest Youtube heyecan instagram